Konkurrencebetingelser

Betingelser for deltagelse i konkurrencen Unge Forskere Junior: 

For at deltage i konkurrencen Unge Forskere (UF) i kategorien Unge Forskere Junior (UFJ) skal du opfylde og acceptere følgende vilkår.

● UF afholdes af Astra, Dampfærgevej 27-29 st. tv., 2100 København Ø

● Tilmeldings- og indsendelsesfrist er onsdag den 31. januar 2024 kl. 23.59.

● Projektet og de relevante dokumenter (undtagen videofiler) uploades som pdf-fil på UFs hjemmeside mit.ungeforskere.dk. Videofiler uploades som mp4-filer på UFs hjemmeside mit.ungeforskere.dk. Hvis Astra ikke har modtaget dit projekt inden fristen, vil det ikke indgå i konkurrencen.

● Projektet skal afleveres og præsenteres på dansk.

● Man kan deltage i UFJ individuelt eller i grupper af op til 3 (tre) deltagere.

● Du skal have dansk statsborgerskab eller gå i skole i Danmark på det tidspunkt, hvor du indsender dit projekt.

● Du skal være mellem 5 og 21 år eller gå i 0.-10. klasse på datoen for afholdelse af finalen.

● Når du indsender dit projekt, bevarer du alle dine rettigheder til projektet, herunder din ophavsret til projektet, idet du samtidigt giver både Astra og de sponsorer, som Astra indgår aftale med, en tidsubegrænset og ikke eksklusiv brugsret ret til, uden vederlag, at anvende dit projekt i model eller fotos på Astras og sponsorernes website og i forbindelse med presse- og anden omtale eller markedsføringsaktiviteter, eksempelvis brochurer, plakater eller udstillinger.

● Du giver Unge Forskere tilladelse til at videresende dit projekt til en patentscreening hos Patent- og Varemærkestyrelsen, såfremt dit projekt indeholder muligt patenterbart materiale.

● Du erklærer, at du ikke har viden om, at dit projekt krænker andres rettigheder, f.eks. at du ikke har kopieret andres materiale og anvendt det i dit projekt, uden at du forinden har fået lov hertil af den eller dem, der har rettighederne.

● Du må kunne dokumentere, at du selv har udarbejdet projektet og ikke har udført plagiat.

● Hvis du er under 18 år skal en forælder eller værge skrive under på betingelserne.


Betingelser for deltagelse i konkurrencen Unge Forskere Senior:

For at deltage i konkurrencen Unge Forskere (UF) i kategorien Unge Forskere Senior (UFS) skal du opfylde og acceptere følgende vilkår.

● UF afholdes af Astra, Dampfærgevej 27-29 st. tv., 2100 København Ø

● Tilmeldings- og indsendelsesfrist er onsdag d. 31. januar 2024 kl. 23:59.

● Projektet og de relevante dokumenter (undtagen videofiler) uploades som pdf-fil på UFs hjemmeside mit.ungeforskere.dk. Videofiler uploades som mp4-filer på UFs hjemmeside mit.ungeforskere.dk. Hvis Astra ikke har modtaget dit projekt inden fristen, vil det ikke indgå i konkurrencen.

● Projektet skal afleveres og præsenteres på dansk.

● Man kan deltage i UFS individuelt eller i grupper af op til 3 (tre) deltagere.

● Du skal gå på en i skole i Danmark på det tidspunkt, hvor du indsender dit projekt.

● Du må ikke være fyldt 21 år på datoen for afholdelsen af finalen for Unge Forskere.

● Når du indsender dit projekt, bevarer du alle dine rettigheder til projektet, herunder din ophavsret til projektet, idet du samtidigt giver både Astra og de sponsorer, som Astra indgår aftale med, en tidsubegrænset og ikke eksklusiv brugsret ret til, uden vederlag, at anvende dit projekt i model eller fotos på Astras og sponsorernes website og i forbindelse med presse- og anden omtale eller markedsføringsaktiviteter, eksempelvis brochurer, plakater eller udstillinger.

● Du giver Unge Forskere tilladelse til at videresende dit projekt til en patentscreening hos Patent- og Varemærkestyrelsen, såfremt dit projekt indeholder muligt patenterbart materiale.

● Du erklærer, at du ikke har viden om, at dit projekt krænker andres rettigheder, f.eks. at du ikke har kopieret andres materiale og anvendt det i dit projekt, uden at du forinden har fået lov hertil af den eller dem, der har rettighederne.

● Du må kunne dokumentere, at du selv har udarbejdet projektet og ikke har udført plagiat.

● Hvis du er under 18 år skal en forælder eller værge skrive under på betingelserne.


Betingelser for jurymedlemmer:

For at være jurymedlem i Unge Forskere Junior/Senior skal du acceptere følgende hemmelighedsholdelsesaftale.

Mellem Unge Forskere (Astra) og Jurymedlem i konkurrencen Unge Forskere (i det følgende kaldet modtageren) indgås følgende hemmeligholdelsesaftale vedrørende fortrolige oplysninger, i det følgende kaldet informationen, som modtageren har modtaget eller vil modtage af Unge Forskere (Astra) I forbindelse med opgaven som jurymedlem i konkurrencen Unge Forskere:

 1. Informationen er afgivet i form af adgang til de deltagendes projektrapporter, projektbeskrivelser og videoer samt mundtlige præsentationer og uddelt materiale, skriftligt materiale eller prototyper ved henholdsvis semifinaler og/eller finale.
 2. Modtageren forpligter sig til at behandle informationen på en sådan måde, at den forbliver utilgængelig for uvedkommende og for øvrigt sådan, at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til den.
 3. Modtageren har ikke ret til at benytte informationen på anden måde end forudsat.
 4. Unge Forskere (Astra) har ret til, når Unge Forskere (Astra) måtte ønske det, at få oplyst, hvorledes modtageren beskytter informationen mod at blive tilgængelig for uvedkommende.
 5. Modtageren forpligter sig til ikke at overlade informationen til nogen, han/hun samarbejder med, har som sine ansatte eller lignende, i større udstrækning, end hvad der efter forudsætningerne må anses som nødvendigt eller forsvarligt. Før modtageren i sådanne tilfælde overlader informationen til andre, skal disse være instrueret om oplysningernes fortrolige karakter, og de skal underskrive en hemmeligholdelseserklæring.
 6. Modtageren skal have indhentet Unge Forskeres (Astras) skriftlige samtykke, inden informationen helt eller delvis kan overlades til andre end dem, der er nævnt i ovenstående punkt.
 7. Modtageren skal føre fortegnelse over ansatte eller andre, der helt eller delvis får indblik i de oplysninger, der ligger i informationen. Fortegnelsen skal være tilgængelig for Unge Forskere (Astra).
 8. Dersom ikke andet er skriftligt aftalt, skal modtageren på Unge Forskeres (Astras) opfordring straks tilbagelevere det under ovenstående punkt 1 udleverede materiale, der beskriver informationen.
 9. Dersom følgende erklæring ikke er undertegnet af Unge Forskere (Astra), har modtageren ikke ret til at kopiere informationen:
 10. Unge Forskere (Astra) giver herved modtageren tilladelse til at kopiere eller på anden måde at reproducere det udleverede materiale i den udstrækning, dette er nødvendigt for en hensigtsmæssig behandling af materialet efter forudsætningerne.
 11. Denne aftale omfatter ikke
 12. Tekniske eller andre oplysninger, der på det tidspunkt Unge Forskere (Astra) gav informationen til modtageren, måtte anses som alment kendte, eller som senere bliver alment kendte, uden at modtageren er ansvarlig herfor
 13. Oplysninger om informationen, som på lovlig måde er kommet modtageren til kendskab direkte eller indirekte gennem andre end Unge Forskere (Astra). Dersom modtageren har sådanne oplysninger, skal oplyses til Unge Forskere (Astra) på mail jury@ungeforskere.dk.
 14. Modtageren er erstatningspligtig over for Unge Forskere (Astra) og berørte deltagere i Unge Forskere for eventuelle tab ved brud på denne aftale. Modtagerens erstatningspligt gælder også, dersom bruddet på aftalen er udøvet af tredjemand, der af modtageren helt eller delvis har fået overladt informationen.
 15. Eventuelle tvister vedrørende denne aftale skal behandles af de sædvanlige domstole i Danmark og efter dette lands love.

Denne aftale for hemmeligholdelse i opfinderforhold er udarbejdet af og anbefales af NOIS (Nordiske Opfindelsesstøttende Institutioners Samarbejdsorganisation).